Realizowane projekty

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Tytuł projektu:

Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa - wypromowanie produktów marki sleepless in Warsaw za granicą.

Cel projektu:

Promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Wartość projektu ogółem:

455 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

364 080.00 PLN

Beneficjent:

sleepless in Warsaw s.c.